พณ.เร่งส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

พณ.เร่งส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

พณ.เร่งส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

กรมพัฒนาธุรกิจ ฯ เร่งผู้ประกอบการส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความถูกต้องรวดเร็ว

นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึง การนำส่งงบการเงิน
รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่จะต้องนำส่งงบการเงินให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา มีการยื่นงบการเงินแบบเอกสารแล้ว 465,476 ราย คิดเป็นร้อยละ 82 ของยอดนิติบุคคลทั้งหมด 568,278 ราย และนิติบุคคลทุกราย จะต้องนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Filing แบบ 100% โดยล่าสุด มีนิติบุคคลนำส่งงบการเงินทางทางอิเล็กทรอนิกส์ แล้วจำนวน 182,551 แสนราย ส่วนนิติบุคคลที่ได้นำส่งงบการเงินในรูปแบบเอกสารแล้ว แต่ยังไม่ได้นำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรินิกส์ กรม ฯ ได้ขยายระยะเวลาการนำส่งจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 และขณะนี้ได้มีการนำส่งเข้ามาอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะนำส่งถึงกว่า 400,000 ราย เพราะมีผู้ได้รับรหัสผู้ใช้งาน เพื่อเข้าระบบแล้ว จำนวน 404,930 ราย ซึ่งหากเกินกำหนดไม่มีโทษ แต่จะเรียกมาอบรมให้ความรู้ เพื่อให้การยื่นงบการเงินรอบบัญชีหน้า จะเข้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ทั้งหมด

แรงงาน,ฝากนายกฯ, ขึ้นค่าแรง,ให้เหมาะสมกับงานที่ทำ,ค่าครองชีพ

แรงงานฝากนายกฯ ขึ้นค่าแรงให้เหมาะสมกับงานที่ทำ-ค่าครองชีพ

แรงงานฝากนายกฯ ขึ้นค่าแรงให้เหมาะสมกับงานที่ทำ-ค่าครองชีพ

สวนดุสิตโพลเผยผลสำรวจพบปัญหาแรงงานไทยค่าแรงน้อย เงินไม่พอใช้ ถูกเอารัดเอาเปรียบ ฝากรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ขึ้นค่าแรงให้เหมาะสมกับงานที่ทำและค่าครองชีพปัจจุบัน

1 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันแรงงาน รัฐบาลที่เข้ามาบริหารงานก็จะให้ความสำคัญและมีนโยบายในการส่งเสริม สนับสนุนแรงงานให้เหมาะสมกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป เนื่องจากผู้ใช้แรงงานเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของผู้ใช้แรงงาน โดยเฉพาะการดำรงชีวิตในปัจจุบัน ที่ประสบปัญหาต่างๆ หลายด้าน

เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของผู้ใช้แรงงาน “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้แรงงานทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,070 คน สำรวจระหว่างวันที่ 25-30 เมษายน 2559 สรุปผลได้ ดังนี้

1.ในฐานะผู้ใช้แรงงานคิดอย่างไร? กับ”แรงงานไทย” ณ วันนี้
อันดับ 1 ค่าแรงต่ำ รายได้น้อย 84.58%
อันดับ 2 การคุ้มครองแรงงานยังไม่ทั่วถึงเพียงพอ สวัสดิการไม่ดี 78.50%
อันดับ 3 มีแรงงานหลากหลายอาชีพ มีทักษะและฝีมือ สามารถพัฒนาได้ 74.77%

2. ปัญหาของแรงงานไทย ณ วันนี้ คือ
อันดับ 1 ค่าแรงน้อย เงินไม่พอใช้ มีหนี้สิน 82.24%
อันดับ 2 ถูกเอารัดเอาเปรียบ ดูถูก ไม่ได้รับความเป็นธรรม 78.97%
อันดับ 3 ตกงาน ว่างงาน โดนแรงงานต่างด้าวแย่งงาน 64.20%

3. ผู้ใช้แรงงานมอง “การเมืองไทย” ณ วันนี้ เป็นอย่างไร?
อันดับ 1 ยังคงวุ่นวาย ทะเลาะเบาะแว้ง ขัดแย้งแตกแยก 76.64%
อันดับ 2 มีทั้งคนดีและคนไม่ดี คนที่ตั้งใจทำงานและคนเห็นแก่ตัว 71.50%
อันดับ 3 บ้านเมืองกำลังเข้าสู่การเปลี่ยนแปลง 69.63%

4. ผู้ใช้แรงงานมอง “เศรษฐกิจไทย” ณ วันนี้ เป็นอย่างไร?
อันดับ 1 ค่าครองชีพสูง ของแพง 80.37%
อันดับ 2 เศรษฐกิจตกต่ำ ต่างชาติไม่กล้าลงทุน 77.57%
อันดับ 3 กระทบต่อการจ้างงาน การทำงาน ค่าจ้างค่าแรง 60.75%

5. ผู้ใช้แรงงานมอง “สังคมไทย” ณ วันนี้ เป็นอย่างไร?
อันดับ 1 ความสามัคคีน้อยลง ทะเลาะเบาะแว้งมากขึ้น 79.91%
อันดับ 2 คนเห็นแก่ตัว เอารัดเอาเปรียบ ไม่มีน้ำใจ 68.69%
อันดับ 3 มีความเหลื่อมล้ำอย่างมาก คนรวย-คนจน 66.54%

6. ผู้ใช้แรงงานมีความเชื่อมั่นต่อรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ มากน้อยเพียงใด
อันดับ 1 ค่อนข้างเชื่อมั่น 44.86% เพราะมีผลงานให้เห็น ปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นและผู้มีอิทธิพล ดูแลบ้านเมืองให้สงบเรียบร้อย ฯลฯ
อันดับ 2 ไม่ค่อยเชื่อมั่น 33.18% เพราะประชาชนยังเดือดร้อน ลำบาก เศรษฐกิจไม่ดี ไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ ฯลฯ
อันดับ 3 เชื่อมั่นมาก 11.21% เพราะนายกรัฐมนตรีมีความเด็ดขาด ทำงานจริงจัง ตรงไปตรงมา เป็นรัฐบาลทหาร ฯลฯ
อันดับ 4 ไม่เชื่อมั่น 10.75%เพราะปัญหาสะสมมานาน แก้ไขได้ยาก ยังบริหารงานได้ไม่ดีพอ ต่างชาติไม่เชื่อมั่น ฯลฯ

7. สิ่งที่ผู้ใช้แรงงานอยากฝากบอก รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ คือ
อันดับ 1 ขึ้นค่าแรงให้เหมาะสมกับงานที่ทำ และค่าครองชีพปัจจุบัน 70.09%
อันดับ 2 ควรมีการคุ้มครองดูแลแรงงาน มีสวัสดิการสิทธิประโยชน์ให้มากขึ้น 66.36%
อันดับ 3 ดำเนินการอย่างเด็ดขาดกับนายจ้างที่เอารัดเอาเปรียบ 65.89%

กยศ.,รับชำระหนี้,ด้วย Barcode, ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส,และ,ไปรษณีย์ไทย

กยศ. รับชำระหนี้ด้วย Barcode ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสและไปรษณีย์ไทย

กยศ. รับชำระหนี้ด้วย Barcode ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสและไปรษณีย์ไทย

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดบริการรับชำระหนี้ด้วยรหัสการชำระเงิน (Barcode) โดยผู้กู้ยืมสามารถชำระหนี้ได้ตลอดทั้งปี และไม่จำกัดจำนวนเงิน ผ่านช่องทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 และช่องทางไปรษณีย์ไทยทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2559 เป็นต้นไป

“ดร. ฑิตติมา วิชัยรัตน์” ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า กองทุนฯ ได้เริ่มดำเนินการให้บริการรับชำระหนี้ด้วยรหัสการชำระเงิน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้กู้ยืม กยศ. และ กรอ. ที่ครบกำหนดชำระหนี้จำนวนกว่า 3 ล้านราย ให้สามารถติดต่อเข้าชำระหนี้ผ่านช่องทางหน่วยรับชำระเงินที่มีอยู่ทั่วประเทศ ได้แก่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส และไปรษณีย์ไทยทุกสาขา

ทั้งนั้น ผู้กู้ยืมต้องเข้าไปตรวจสอบยอดหนี้จากเว็บไซต์ กยศ. www.studentloan.or.th และพิมพ์รหัสการชำระเงิน (Barcode) เพื่อนำไปใช้แสดงความประสงค์ชำระหนี้ได้ตลอดทั้งปี และไม่จำกัดจำนวนเงินที่ต้องชำระ
“กองทุนฯ จึงขอเชิญชวนผู้กู้ยืมที่ครบกำหนดชำระหนี้ ร่วมส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้ผู้กู้ยืมรุ่นน้อง โดยสามารถชำระหนี้ด้วยรหัสการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส และไปรษณีย์ไทย โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-0164888”