เริ่มแล้วถกงบฯปี60วงเงิน2.733ล้านล้าน

เริ่มแล้วถกงบฯปี60วงเงิน2.733ล้านล้าน

เริ่มแล้วถกงบฯปี60วงเงิน2.733ล้านล้าน

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เริ่มถกร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 แล้ว รัฐมนตรีฯ คลัง นำกล่าวรายงาน

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 กล่าวรายงานต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. ว่า ทางคณะกรรมมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 วงเงิน 2.733 ล้านล้านบาท โดยเป็นงบประมาณขาดดุล 43,000 ล้านบาท หลังจากกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว โดยได้ปรับลดงบประมาณส่วนราชการต่าง ๆ รวมกว่า 17,980 ล้านบาท ซึ่งเป็นตัวเลขเดียวกับที่คณะรัฐมนตรีขอเพิ่มจึงเป็นการปรับลดหน่วยงานหนึ่ง ไปเพิ่มให้กับอีกหน่วยงานหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม การจัดทำงบประมาณ มุ่งเน้นให้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ที่มีประโยชน์ต่อประชาชน และประเทศชาติมากที่สุด